ActeNormative.ro

Legea 407 din 2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;

b) atribuire in gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, in conditiile prezentei legi;

c) braconaj - actiunea desfasurata in vederea obtinerii acelorasi efecte ca si prin actiunea de vanatoare, fara a fi indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia din urma;

d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;

e) cota de recolta - numarul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de catre administrator, care se poate vana in cadrul unui fond de vanatoare;

f) Consiliu National de Vanatoare - organismul de avizare si consultare, cu autoritate stiintifica in domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii in domeniul faunei de interes vanatoresc si al mediului de viata al acesteia;

g) drept de vanatoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri de vanatoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, daca este licentiata;

h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 1 si 2, existente pe teritoriul Romaniei;

i) fond cinegetic - fauna de interes cinegetic, impreuna cu totalitatea fondurilor de vanatoare;

j) fond de vanatoare - unitatea de gospodarire cinegetica constituita indiferent de categoria de teren, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Nu se includ in fondul de vanatoare suprafetele din perimetrul construit sau imprejmuit din intravilan, suprafetele rezervatiilor stiintifice, suprafetele parcurilor nationale, suprafetele siturilor patrimoniului natural universal si suprafetele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanta internationala;

k) gestionar - persoana juridica romana care a fost licentiata in conditiile legii si careia i se atribuie in gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vanatoare;

l) gestionar consacrat - organizatia de vanatoare romana, licentiata in conditiile prezentei legi, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond de vanatoare, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul de vanatoare respectiv; contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa; isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul de vanatoare respectiv si ofera tariful de gestionare;

m) gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare, realizata de gestionari in baza contractelor de gestiune, pe riscul si raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;

n) jujeu - piesa de forma cilindrica, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care insotesc turmele si cirezile de animale domestice;

o) licenta - imputernicirea data de catre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;

p) odorivector - substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic si care permite omului determinarea directiei si controlul deplasarii acestora;

q) organizatie de vanatoare - persoana juridica romana constituita in conditiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vanatorilor, in scopul gestionarii durabile a vanatului si al exercitarii vanatorii recreativ-sportive, care poate adera la asociatii, uniuni sau federatii nationale de profil pentru reprezentarea lor la nivel national si international;

r) populatie optima - numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza intr-un fond de vanatoare intr-o anumita structura de specii si intr-o anumita structura de varste in cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;

s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice si economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata si gestionata durabil, in scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si satisfacerii unor cerinte social-economice;

s) stationar - suprafata de teren, impreuna cu instalatiile si amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a starii lor, nu mai pot fi lasate in libertate, existand pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate conditiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si conditiile de viata, crestere si dezvoltare pentru exemplarele respective;

t) tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de catre gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;

t) vanat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunea de vanatoare. Nu constituie vanat exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin capturare sau impuscare pe suprafetele de teren care nu sunt incluse in fondurile de vanatoare, precum si cele obtinute prin actiuni de braconaj;

u) vanatoare - actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca finalitate capturarea vanatului ori uciderea acestuia, desfasurata asupra exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate pe fondurile de vanatoare. Nu constituie actiune de vanatoare capturarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;

v) vanator - persoana fizica ce practica vanatoarea in conditiile prezentei legi;

w) zona de liniste - suprafata stabilita in cadrul unui fond de vanatoare, delimitata si marcata pe teren prin semne vizibile si distinctive, destinata sa asigure conditii de viata optime faunei cinegetice existente in cadrul fondului de vanatoare respectiv, indiferent de anotimp.

Art. 2. - Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes national si international.

Art. 3. - Exercitarea vanatorii se face in scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, precum si in scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. - Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fara a avea asupra sa autorizatia de vanatoare, care dovedeste, in conditiile prezentei legi, consimtamantul proprietarului, al asociatiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia in acest scop.

Art. 5. - (1) Criteriile de constituire a unui fond de vanatoare sunt urmatoarele:

a) marimea suprafetei fondului de vanatoare;

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;

c) limitele fondului de vanatoare;

d) apartenenta, de regula, la acelasi etaj altitudinal;

e) structura de proprietate asupra terenului. Se urmareste, pe cat posibil, constituirea de fonduri de vanatoare pe terenuri care apartin aceluiasi tip de proprietate;

f) existenta diversitatii din punct de vedere al folosintei terenurilor. Se urmareste ca in cadrul unui fond de vanatoare sa existe cat mai multe categorii de folosinta a terenului;

g) constituirea, in timp, a fondurilor de vanatoare.

(2) Suprafata unui fond de vanatoare va fi de cel putin 5.000 ha la campie si in Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.

(3) Suprafata minima necesara pentru un membru vanator este de:

a) 150 ha la campie si in Delta Dunarii;

b) 250 ha la deal;

c) 350 ha la munte.

(4) Fondul de vanatoare se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa si altele asemenea, si/sau artificiale stabile in timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile si altele asemenea, usor identificabile.

(5) Pentru constituirea unui fond de vanatoare este necesara indeplinirea tuturor criteriilor prevazute la alin. (1).


CAPITOLUL II
Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al Romaniei


Art. 6. - (1) Principalele atributii ale administratorului pentru protectia faunei de interes cinegetic si in domeniul vanatorii sunt urmatoarele:

a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;

b) stabileste criteriile de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare pe care le scoate la licitatie;

c) stabileste valoarea de pornire pentru licitatiile pe care le organizeaza in scopul atribuirii in gestiune a fondurilor de vanatoare;

d) stabileste tariful de gestionare pentru fondurile de vanatoare atribuite direct;

e) elaboreaza metodologia si reglementarile de organizare si practicare a vanatorii;

f) stabileste si aproba cotele anuale de recolta pentru speciile admise la vanatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, in functie de tendintele evolutiei populatiei faunei cinegetice si de populatia optima;

g) propune, in situatii justificate, modificarea perioadelor legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;

h) avizeaza propunerile de populare a fondurilor de vanatoare cu specii noi de vanat, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romana si de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;

i) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;

j) tine evidenta si publica anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sanatate a acesteia, recoltele si trofeele de vanat;

k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea stabilirii programelor de invatamant pentru institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu fauna cinegetica si vanatoarea si in vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;

l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;

m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;

n) organizeaza documentarea stiintifica in managementul cinegetic si stabileste sistemul informational in domeniul cinegetic;

o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;

p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;

q) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru atestarea expertilor tehnici judiciari in vanatoare;

r) emite si aproba modelul permiselor de vanatoare si tine evidenta persoanelor care au dobandit calitatea de vanator;

s) emite si pune la dispozitie gestionarilor fondurilor de vanatoare formularele autorizatiilor de vanatoare;

s) stabileste rasele de caini admise la vanatoare in Romania;

t) stabileste, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, armele si categoriile de munitie care se pot folosi la vanatoare in Romania;

t) initiaza actiuni de popularizare a activitatii cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;

u) participa sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;

v) infiinteaza Comisia nationala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare in teritoriu;

x) stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor de vanatoare.

(2) In cadrul administratorului functioneaza un organ distinct, specializat in domeniul cinegetic.

(3) Pe langa autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura functioneaza Consiliul National de Vanatoare, infiintat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, compus din reprezentanti ai administratorului, ai autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, ai autoritatii nationale sanitare veterinare, ai unitatilor de invatamant superior si de cercetare cu profil cinegetic din Romania si ai gestionarilor fondurilor de vanatoare proportional cu suprafata fondurilor de vanatoare gestionate.

(4) Administratorul adopta orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic.

Art. 7. - Categoriile de gestionari cu care se pot incheia contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic sunt urmatoarele:

a) administratorii padurilor proprietate privata;

b) administratorii padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;

c) organizatiile de vanatoare;

d) administratorul padurilor proprietate publica a statului;

e) institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic;

f) institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu vanatul si vanatoarea.

Art. 8. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de administrator pe fonduri de vanatoare, prin urmatoarele modalitati:

A. direct, pentru urmatoarele categorii de fonduri de vanatoare:

a) fondurile de vanatoare pe care proprietarii, persoane fizice sau juridice, au in proprietate o suprafata de teren care reprezinta minimum 51% din suprafata fiecarui fond de vanatoare, individual sau intr-o asociatie constituita in acest scop. Acest tip de atribuire se realizeaza in favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizica sau juridica, dupa caz;

b) fondurile de vanatoare pe care statul este proprietar pe minimum 51% din suprafata fiecarui fond de vanatoare. Acest tip de atribuire se realizeaza pentru categoria de gestionari prevazuta la art. 7 lit. d) si e) si pentru institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea;

c) fondurile de vanatoare pentru care proprietarii, individual sau in asociatie constituita in scopul obtinerii dreptului de a gestiona fondurile de vanatoare respective prin structura licentiata, nu au in proprietate minimum 51% din suprafata fiecarui fond si pentru cele care nu au fost atribuite in conditiile lit. a) si b). Acest tip de atribuire se realizeaza in favoarea gestionarului consacrat, la cererea acestuia;

B. prin licitatie publica, pentru fondurile de vanatoare neatribuite in conditiile lit. A.

(2) Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza ori de cate ori este cazul, ca urmare a incetarii contractelor de gestionare a fondurilor de vanatoare anterioare, din orice motive.

Art. 9. - (1) La incredintarea gestiunii, administratorul incheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru 10 ani.

(2) Gestionarul este obligat sa plateasca tariful de gestionare anual, in doua transe egale, prima pana la data de 30 noiembrie a anului in curs si a doua pana la data de 15 mai a anului urmator.

Art. 10. - Administratorul padurilor proprietate publica a statului este persoana juridica care reprezinta statul roman in calitatea sa de proprietar de fond funciar, in vederea crearii si stabilirii dreptului de gestionare pentru vanatul din fondurile de vanatoare, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 11. - (1) Fiecare institutie de invatamant de stat care are ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea primeste, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate un fond de vanatoare.

(2) Institutiile de invatamant superior de stat in care se realizeaza cel putin 2 ani de specializare in cinegetica primesc, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), cate 3 fonduri de vanatoare.

Art. 12. - (1) Atribuirea in gestiune se realizeaza in maximum 60 de zile de la data incetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.

(2) Pe perioada de incetare a contractului de gestionare anterior si pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar a fondului de vanatoare, in baza noului contract de gestionare, gestionarul fondului de vanatoare se asigura de fostul gestionar.

(3) Pe durata prevazuta la alin. (2) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul de gestionare anterior.

(4) Fondurile de vanatoare pentru care din culpa castigatorului licitatiei nu a fost incheiat contractul de gestionare in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestui drept se scot din nou la licitatie, in termen de maximum 60 de zile. Licitatia se repeta pana se asigura atribuirea in gestiune, in conditiile art. 8.

(5) In situatia in care in timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafata unui fond de vanatoare se constituie, in conditiile legii, arie naturala protejata din categoria careia suprafata nu se include in suprafata fondurilor de vanatoare, contractul de gestionare incheiat initial se modifica prin act aditional, pana la inceperea urmatorului sezon de vanatoare, la initiativa administratorului, prin derogare de la prevederile art. 5, chiar daca suprafata sa are minimum jumatate din suprafata minima prevazuta de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.

(6) In cazurile in care suprafata fondului de vanatoare rezultat in conditiile alin. (5) este mai mica decat jumatatea suprafetei minime prevazute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul de vanatoare se desfiinteaza, suprafata rezultata rearondandu-se, dupa caz, unuia sau mai multor fonduri de vanatoare vecine, cu respectarea principiilor de constituire a fondurilor de vanatoare.

(7) Fondurile de vanatoare rezultate in conditiile alin. (6) se scot la licitatie daca gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vanatoare pentru care are contract de gestionare si cu modificarea sumei de plata, in conformitate cu suprafata rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6).

(8) Fauna cinegetica din fondurile de vanatoare pentru care, din diverse motive, nu se incheie contracte de gestionare inauntrul perioadei prevazute la alin. (1) se incredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie.

(9) In perioada in care gestioneaza fauna cinegetica in conditiile alin. (8), administratorul padurilor proprietate publica a statului este scutit de plata tarifului de gestionare.

Art. 13. - (1) In cazul pagubelor produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic, se acorda despagubiri.

(2) Modalitatea de acordare a despagubirilor se stabileste prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile strict protejate cuprinse in anexa nr. 2 revine autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului. Procedura de stabilire a raspunderii civile se reglementeaza prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza.

(2) Prejudiciul prevazut la alin. (1) consta in scaderea nivelului calitativ si/sau numeric al faunei cinegetice si se calculeaza conform valorilor de despagubiri prevazute in anexele nr. 1 si 2.

(3) Pagubele cauzate faunei de interes cinegetic sau pierderile de orice natura cauzate acesteia, care se inregistreaza prin gestionarea necorespunzatoare a vanatului, se investigheaza de catre experti tehnici in vanatoare sau de catre experti tehnici judiciari in vanatoare, dupa caz.

Art. 15. - (1) In cazul fondurilor de vanatoare pentru care s-au incheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare dupa cum urmeaza:

a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b) 16% din tarif, bugetului de stat;

c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu.

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vanatoare care se atribuie direct, in conditiile art. 8 lit. A, precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile de vanatoare care se atribuie prin licitatie publica, in conditiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin insumarea produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, si 10% din valoarea de despagubire a acestora in perioada admisa la vanatoare, prevazuta in anexa nr. 1, cu suma produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 5 ani, pe specii, si 10% din valoarea de despagubire a acestora prevazuta in anexa nr. 2, pentru situatiile in care se aproba vanarea speciilor.

(3) Contractele de gestionare in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica potrivit prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) direct, proprietarilor privati persoane fizice sau persoane juridice ale caror proprietati/persoana au suprafete de teren mai mari de 50 ha;

b) direct, administratorilor terenurilor proprietate a statului, care administreaza suprafete de teren mai mari de 50 ha;

c) direct, asociatiilor de proprietari constituite in scopul dobandirii dreptului de gestionare;

d) primariilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al carora se gasesc terenurile, in cazul proprietatilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.

(5) Plata directa se face de catre gestionar, in temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispozitiei de plata catre casieria gestionarului, in cazul persoanelor fizice.

(6) Sumele datorate proprietarilor privati, persoane fizice sau persoane juridice, si administratorilor terenurilor proprietate a statului se stabilesc in functie de:

a) categoria de teren avuta in proprietate sau in administrare;

b) ponderea suprafetei categoriei de teren avute in proprietate sau in administrare in suprafata totala a categoriei de teren respective din fondul de vanatoare;

c) valoarea corespunzatoare a tarifului de gestionare pentru suprafata totala a categoriei de teren respectiv din fondul de vanatoare.

(7) Administratorul padurilor statului are obligatia sa asigure, cu titlu gratuit, in fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera, destinate cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului si amplasarii constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:

a) in etajul altitudinal de munte: 1 ha pentru 1.000 ha de padure;

b) in etajul altitudinal de deal: 2 ha pentru 1.000 ha de padure;

c) in etajul altitudinal de campie: 3 ha pentru 1.000 ha de padure.

(8) Proprietarii si detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si executantii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile de vanatoare sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia faunei cinegetice si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin actiuni ilicite savarsite cu intentie sau din culpa.


CAPITOLUL III
Protectia faunei de interes cinegetic


Art. 16. - (1) In vederea crearii bazei stiintifice pentru gestionarea durabila a faunei de interes cinegetic se infiinteaza, in cadrul institutului care realizeaza cercetarea stiintifica pentru silvicultura, o sectie de cercetari cinegetice.

(2) In subordinea institutului prevazut la alin. (1) functioneaza cate un stationar in fiecare regiune de dezvoltare economica.

(3) Atributiile si regulamentul de functionare a institutului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligati sa asigure gospodarirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitatii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vanatoare, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile vor fi intocmite de specialisti atestati si vor fi supuse aprobarii administratorului.

(3) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din suprafetele neincluse in fondurile de vanatoare se face de catre consiliile locale, pentru intravilanul localitatilor, in baza hotararilor proprii, aprobate de agentia locala de protectie a mediului, respectiv de catre administratiile ariilor protejate, in baza hotararilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, dupa caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.

Art. 18. - Gestionarii sunt obligati sa asigure paza faunei de interes cinegetic, in conditiile legii, cu cel putin un paznic de vanatoare pe fond.

Art. 19. - (1) In scopul conservarii biodiversitatii, mamiferele si pasarile admise la vanatoare se vaneaza numai in cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii.

(2) Exemplarele din speciile prevazute in anexa nr. 2 pot fi vanate numai daca se constata necesitatea reducerii populatiilor sau, in situatii exceptionale, daca sunt degenerate ori daca produc daune, in baza reglementarilor emise de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului.

(3) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele fondurilor de vanatoare se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri, iar fapta nu constituie infractiune.

(4) Pisicile si cainii care sunt in situatia prevazuta la alin. (3) se impusca de catre personalul de specialitate al gestionarului fondului de vanatoare sau de vanatori, cu ocazia actiunilor organizate in acest scop, la care participa si personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vanatorilor organizate.

(5) Vanatul recoltat in conditiile alin. (1) si (2), in baza autorizatiei de vanatoare individuale, se crotaliaza dupa recoltare, inainte de parasirea fondului de vanatoare conform normelor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Art. 20. - (1) In vederea conservarii faunei de interes cinegetic, administratorul impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si gestionarul delimiteaza in fiecare fond de vanatoare una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice in care exercitarea vanatorii este interzisa.

(2) Suprafata zonelor de liniste a faunei cinegetice insumeaza minimum 10% din suprafata totala a fiecarui fond de vanatoare.

(3) Acolo unde exista arii naturale protejate incadrate in alte categorii de management decat cele prevazute la art. 1 lit. j) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau partial, dupa caz, in suprafata acestora.

Art. 21. - (1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente in fondurile de vanatoare din Romania se poate face numai daca:

a) anterior actiunii de populare au fost realizate experimente in Romania de catre sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de invatamant superior cu activitate cinegetica;

b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului.

(2) Popularea cu exemplare importante din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizeaza pe baza aprobarii date de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in baza certificarii calitatii genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitatea cinegetica, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.

(3) In functie de rezultatul experimentelor si al studiilor de impact, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, dupa caz, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului.

Art. 22. - (1) Actiunea de capturare a vanatului viu este admisa in cadrul cotei de recolta aprobate, prin metode si mijloace reglementate care nu vatama exemplarul/exemplarele, numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.

(2) Capturarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scop de cercetare stiintifica se poate face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa, cu conditia eliberarii exemplarului/exemplarelor capturat/capturate in teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate si cu instiintarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului. In acest caz, numarul exemplarelor eliberate nu diminueaza cota de recolta.

Art. 23. - (1) In scopul gestionarii durabile a faunei de interes cinegetic, se interzic:

a) popularea fondurilor de vanatoare cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri;

b) pasunatul in paduri;

c) tulburarea linistii faunei de interes cinegetic in perioadele de inmultire si de crestere a puilor;

d) infiintarea, intretinerea sau recoltarea culturilor agricole, fara asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic;

e) detinerea neautorizata in captivitate a exemplarelor din fauna de interes cinegetic;

f) distrugerea sau degradarea instalatiilor vanatoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat;

g) lasarea libera a cainilor de vanatoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi in fondurile de vanatoare, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;

h) circulatia persoanelor sau a mijloacelor de transport insotite de caini liberi, legati ori captivi, care apartin altor categorii decat cainii de vanatoare sau insotitorii de turme ori cirezi, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;

i) permiterea insotirii, in fondurile de vanatoare, a turmelor si cirezilor, precum si a mijloacelor de transport de orice fel, de caini care nu poarta jujeu;

j) circulatia, pe fondurile de vanatoare, a persoanelor insotite de caini, fara a fi purtati in lesa, din alte rase decat cele admise la vanatoare in Romania;

k) permiterea insotirii turmelor si cirezilor de catre caini insotitori al caror numar este mai mare de 3 in zona de munte, de 2 in zona de deal si de 1 la campie. In acest numar se includ si cainii care asigura paza stanei;

l) hranirea complementara a vanatului, cu incalcarea reglementarilor in vigoare;

m) mutarea de catre personal neautorizat a hranei destinate vanatului;

n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;

o) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice;

p) nepredarea catre gestionar sau catre un reprezentant al acestuia, in termen de 7 zile de la momentul gasirii, a coarnelor lepadate de cervide;

q) neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta in fondurile de vanatoare a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;

r) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vanatului, altele decat carnea, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;

s) depozitarea in teren sau utilizarea in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole sau silvice a substantelor chimice toxice pentru fauna de interes cinegetic, fara luarea masurilor de protectie a acestora;

s) lasarea in libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, in scopul salbaticirii;

t) lasarea in libertate in fondurile de vanatoare a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse in anexa nr. 1 sau 2;

t) producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

u) nerespectarea prevederilor referitoare la vanatoare cuprinse in planurile de management si in regulamentele ariilor naturale protejate, altele decat cele aflate in categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri de vanatoare;

v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic si vanatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea in fondurile de vanatoare;

w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scopul fotografierii sau filmarii, in afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis pasunatul vitelor mari daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete in care arboretele rezultate prin regenerare naturala au varsta mai mare de 15 ani sau suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv incheiata si inaltime mai mare de 3 metri;

b) nu exista pasune comunala.

(3) In situatiile prevazute la alin. (2), pasunatul este permis cu acordul scris al gestionarului.

(4) Pentru asigurarea scopului prevazut la alin. (1), gestionarii fondurilor de vanatoare sunt obligati sa predea exemplarele din speciile de fauna cinegetica gasite, ranite sau bolnave in fondurile de vanatoare pe care le gestioneaza, stationarului care functioneaza in cadrul regiunii de dezvoltare economica.

(5) Pentru situatiile prevazute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vanatoare din care provin exemplarele predate la stationare nu li se reduc cotele de recolta aprobate.


CAPITOLUL IV
Exercitarea vanatorii


Art. 24. - Vanatoarea este permisa la speciile de interes cinegetic, in conditiile, in locurile, in perioadele si cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.

Art. 25. - Speciile de interes cinegetic sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2.

Art. 26. - (1) Perioadele in care se poate practica vanatoarea sunt precizate in anexa nr. 1.

(2) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si de pastrarea echilibrului ecologic, bazate pe cercetari stiintifice, administratorul impreuna cu autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului propun restrangerea sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de interes cinegetic.

Art. 27. - (1) Vanatoarea se exercita numai de catre vanatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) poseda permis de vanatoare cu arma;

b) poseda autorizatii eliberate de gestionar in limitele cotei de recolta si ale reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii;

c) poseda documente care atesta dreptul titularului de a purta si de a folosi arme destinate pentru vanatoare, eliberate in conditiile legii;

d) poseda asigurare obligatorie impotriva accidentelor.

(2) Vanatoarea cu soimi se va reglementa printr-o lege speciala.

Art. 28. - (1) Permisele de vanatoare prevazute la art. 27 pot fi:

a) permanente;

b) temporare.

(2) Permisele de vanatoare permanente se tiparesc, se inseriaza, se gestioneaza si se elibereaza cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta in Romania de catre organizatiile vanatoresti care au in gestiune fonduri de vanatoare, conform modelului aprobat de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

(3) Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, pentru a se incadra in una dintre categoriile prevazute la alin. (2) sunt urmatoarele:

a) varsta minima de 18 ani;

b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond de vanatoare, la care solicita sa fie inscris;

c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica intr-un poligon de tir;

d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vanatoare permanent, sustinut in fata unei comisii mixte, constituita din reprezentantii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor nationale de profil recunoscute la nivel national si international si infiintate prin lege;

e) in ultimii 3 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni, conform prezentei legi.

(4) Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre organizatiile vanatoresti, la cererea:

a) apatrizilor cu domiciliul in strainatate care in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare, daca in tara de unde vin acestia vanatorii romani pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente;

b) cetatenilor straini care in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare, daca in tara de unde vin acestia vanatorii romani pot practica vanatoarea numai pe baza unei licente emise de autoritatile competente.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz si pentru obtinerea permiselor de vanatoare in conditiile prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului.

(6) Examenul pentru obtinerea calitatii de vanator se organizeaza anual, pe judete, in conformitate cu regulamentul aprobat prin hotarare a Guvernului.

Art. 29. - Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care au calitatea de vanator in tara de domiciliu, atestata prin document specific tarii respective, au dreptul de a practica vanatoarea in Romania daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) si d).

Art. 30. - (1) Permisul de vanatoare se anuleaza daca posesorul lui a savarsit o fapta sanctionata ca infractiune de prezenta lege.

(2) Anularea permisului de vanatoare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Art. 31. - (1) Autorizatiile de vanatoare sunt:

a) individuale;

b) colective.

(2) Formularele autorizatiilor de vanatoare, individuale sau colective, sunt documente cu regim special, emise si inseriate de administrator, conform modelului si reglementarilor emise de acesta.

(3) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionari, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii.

(4) Autorizatia de vanatoare eliberata de gestionar da dreptul titularului acesteia de a vana exemplarele pentru care a fost eliberata autorizatia, pe terenurile incluse in fondul de vanatoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate si de proprietarul acestora.

Art. 32. - Prin exceptie de la prevederile art. 27, pot exercita vanatoarea numai pe baza de autorizatii de vanatoare eliberate de gestionar urmatoarele categorii de persoane:

a) elevii si studentii din unitatile de invatamant abilitate, in care se studiaza ca disciplina, in cadrul programului de instruire, vanatul si vanatoarea, pe fondurile de vanatoare gestionate de acestea;

b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu pe fondurile de vanatoare ale gestionarului.

Art. 33. - (1) Vanatoarea se practica cu:

a) caini din rasele admise la vanatoare;

b) gonasi;

c) arme de foc de vanatoare;

d) capcane autorizate, definite de prezenta lege.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevazute la alin. (1) lit. d) se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.

Art. 34. - In terenurile neincluse in fondurile de vanatoare, recoltarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, daca este necesara, se realizeaza de catre un gestionar, pe baza de contract de prestari de servicii incheiat in conditiile legii, dupa caz, cu consiliul local sau cu administratia ariei protejate.

Art. 35. - (1) Vanatoarea in parcurile naturale este permisa numai in afara zonelor de conservare speciala, care se constituie si ca zone de liniste pentru fauna de interes cinegetic, in limita cotei de recolta, avizata de consiliile stiintifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vanatoare care se suprapune partial sau total unui parc natural, anterior aprobarii acestora de catre administrator si cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in planurile de management si in regulamentele ariilor naturale protejate, prioritar vanatorilor care au domiciliul in unitatile administrativ-teritoriale aflate, total sau partial, in parcul natural.

(2) Vanatoarea in rezervatiile naturale de tip faunistic este permisa numai la acele specii care nu fac obiectul protectiei in aria naturala protejata si cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in planurile de management si in regulamentul ariei naturale protejate.

(3) Vanatoarea in ariile de protectie speciala avifaunistica si in ariile speciale de conservare constituite in baza directivelor Uniunii Europene, precum si in celelalte categorii de arii naturale protejate de interes national, altele decat cele mentionate anterior, se poate face numai cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in planurile de managament si in regulamentele acestora.

(4) Hranirea sau nadirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km la limita ariilor naturale protejate neincluse in fondurile de vanatoare este interzisa.

Art. 36. - (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vanati la panda si in afara perioadei legale de vanatoare, pe baza aprobarii administratorului.

(2) Ursii, lupii, rasii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile si hamsterii se vaneaza in conditiile legii speciale.

Art. 37. - Pentru actiunile care se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) si ale art. 35 se elibereaza autorizatii de capturare in scop stiintific sau autorizatii de recoltare, dupa caz, documente cu regim special, emise si inseriate de administrator.

Art. 38. - (1) In afara perioadei legale de vanatoare, vanzarea, cumpararea si transportul vanatului sunt interzise.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) vanatul congelat in sezonul de vanatoare, precum si cel impuscat in conditiile art. 36.

Art. 39. - In scopul exercitarii vanatorii in conditii de etica vanatoreasca, de protectie a faunei de interes cinegetic, sunt interzise:

a) depasirea cotei de recolta aprobate la nivel de gestionar;

b) depasirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vanator/zi de vanatoare;

c) furnizarea de catre gestionar de informatii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului de vanatoare;

d) nerealizarea cotei de recolta pentru vanatul sedentar, pe fond de vanatoare, fara motive justificate;

e) vanatoarea pe alt fond de vanatoare decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;

f) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vanatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare altfel decat neinchisa in toc, si in afara cailor de comunicatie;

g) accesul cu arma pe teritoriul rezervatiilor stiintifice, parcurilor nationale, siturilor patrimoniului natural universal si zonelor umede de importanta internationala si in zonele de conservare speciala din cadrul parcurilor naturale, fara acordul scris al structurii de administrare a ariei protejate;

h) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum si a detectoarelor de animale;

i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevazute prin reglementarile tehnice emise de administrator;

j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul pana la rasaritul soarelui;

k) vanarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;

l) vanarea ursilor la nada sau la barlog; este permisa vanatoarea la nada a exemplarelor de urs care produc pagube, cu aprobarea administratorului si a autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului;

m) vanarea pasarilor de balta in apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, daca suprafata libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata pe mai mult de 70%;

n) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;

o) folosirea la vanatoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse in magazie, a armelor care au calibrul necorespunzator pentru specia pentru care este autorizata actiunea de vanatoare sau a celor la care percutia cartusului se realizeaza pe rama;

p) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;

q) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte;

r) urmarirea sau haituirea exemplarelor din fauna de interes cinegetic cu autovehicule sau cu ambarcatiuni a caror viteza de deplasare este mai mare de 5 km/h, precum si exercitarea vanatorii din autovehicule;

s) gazarea si afumarea vizuinelor, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului;

s) utilizarea odorivectorilor, cu exceptia cercetarii stiintifice, fara aprobarea administratorului;

t) comercializarea de catre persoane fizice a vanatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat;

t) fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

u) vanatoarea in zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale care se asimilieaza zonelor de protectie pentru vanat;

v) vanatoarea in rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei in aria naturala protejata;

w) vanatoarea in ariile naturale protejate, altele decat cele neincluse in fondurile de vanatoare, practicata fara respectarea prevederilor planurilor de management si a regulamentelor ariilor respective in ceea ce priveste vanatoarea;

x) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, a explozibililor, a curselor si a capcanelor neautorizate, a otravurilor, a narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania;

y) parasirea fondului de vanatoare fara ca vanatul recoltat, in baza autorizatiei de vanatoare individuale, sa fie crotaliat, iar numarul crotaliei sa fie trecut in autorizatia de vanatoare.

Art. 40. - (1) Vanatul sau exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic dobandite in conditiile prezentei legi se valorifica, dupa caz, de gestionar, consiliul local sau administratia ariei naturale protejate.

(2) Sumele rezultate din valorificarea prevazuta la alin. (1) de catre consiliile locale sau de catre administratiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale, precum si exemplarele din fauna de interes cinegetic gasite moarte apartin, dupa caz:

a) gestionarului, daca acestea sunt gasite pe fonduri de vanatoare si se incadreaza in cota de recolta aprobata;

b) statului, daca acestea sunt gasite pe suprafete situate in perimetrul construit sau imprejmuit din intravilanul localitatilor sau in arii protejate, neincluse in fondurile de vanatoare, sau daca cota de recolta a fost realizata pentru cele din fondurile de vanatoare.

(4) Exemplarele care se regasesc in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a) diminueaza cota de recolta in mod corespunzator.

(5) Coarnele lepadate de cervide, gasite pe fondurile de vanatoare, apartin gestionarilor.


CAPITOLUL V
Raspunderi si sanctiuni


Art. 41. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

Art. 42. - (1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei:

a) vanatoarea fara permis si fara autorizatie de vanatoare legala;

b) vanatoarea prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;

c) emiterea de autorizatii de vanatoare prin care se depaseste cota de recolta aprobata pentru fiecare gestionar;

d) vanarea speciilor de vanat strict protejate in alte conditii decat cele legale;

e) vanatoarea in zonele de conservare speciala ale parcurilor naturale;

f) vanatoarea in rezervatiile de tip faunistic a speciilor care fac obiectul protectiei in aria naturala protejata;

g) vanatoarea in ariile de protectie speciala avifaunistica si in ariile speciale de conservare constituite in baza directivelor Uniunii Europene, precum si in celelalte arii naturale protejate de interes national, altele decat cele aflate in categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri de vanatoare, fara respectarea tuturor prevederilor referitoare la vanatoare, cuprinse in planurile de management si/sau in regulamentele acestora;

h) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vanatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vanatoare, in afara cailor de comunicatie;

i) vanatoarea pe alt fond de vanatoare decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;

j) vanarea in afara perioadelor in care este permisa vanatoarea la specia respectiva, conform anexelor nr. 1 si 2;

k) vanatoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;

l) vanatoarea din elicopter, precum si din ambarcatiuni cu motor in miscare;

m) vanatoarea prin utilizarea substantelor chimice toxice folosite in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si/sau silvice, ce provoaca intoxicarea sau moartea faunei de interes cinegetic;

n) vanarea ursilor la nada si/sau la barlog, fara aprobarea administratorului si a autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului;

o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;

p) vanatoarea cu exemplare de soimi, altfel decat prevede legea speciala;

q) vanatoarea prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, a otravurilor, a narcoticelor, a aparaturii electronice capabile sa ucida, a laturilor, precum si a oricaror alte capcane neautorizate, a armelor, altfel decat tinute in mana, si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania.

(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca au fost savarsite:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;

c) in rezervatii cinegetice;

d) vanatoarea de la apusul pana la rasaritul soarelui, cu exceptia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa in acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii.

Art. 43. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul cu arma, chiar si purtata in toc, pe teritoriul rezervatiilor stiintifice, al parcurilor nationale, al siturilor patrimoniului natural universal, al zonelor umede de interes international si al zonelor de conservare speciala din cadrul parcurilor naturale, in afara cazurilor in care exista acordul scris al structurii de administrare a ariei naturale protejate.

Art. 44. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:

a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a faunei vii de interes cinegetic fara respectarea dispozitiilor legale. Evaluarea trofeelor se face in conformitate cu reglementarile Consiliului International al Vanatorii si Conservarii Vanatului (C.I.C.);

b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 42;

c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 27-29 si 31;

d) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea administratorului.

Art. 45. - Fapta persoanei care are calitatea de reprezentare a gestionarului, prin care pricinuieste pagube faunei de interes cinegetic pe care o gestioneaza, in sensul prevederilor art. 14 alin. (2) referitoare la notiunea de prejudiciu, constituie infractiune si se pedepeste cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei si, ca pedeapsa complementara, anularea licentei acordate conform prezentei legi.

Art. 46. - (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 42-44, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.

(2) Trofeele de vanat si vanatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 42-44 se confisca.

Art. 47. - Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 42 si 43 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii.

Art. 48. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) vanatoarea fara asigurare impotriva accidentelor, cu amenda de la 100 lei la 300 lei;

b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. s), cu amenda de la 250 lei la 750 lei;

c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) si s) si la art. 39 lit. h), k), m), p) si t), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;

d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), o), r), s), t) si w) si la art. 39 lit. i), q), s), t), u) si z), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. e), q) si t), art. 35 alin. (4), art. 38 alin. (1) si la art. 39 lit. c) si j), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(2) In toate cazurile, permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis.

Art. 49. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul salariat cu atributii de ocrotire a vanatului din cadrul persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vanatoare, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate, imputernicit in acest scop de conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si de lucratorii anume desemnati de Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 50. - (1) Persoanele imputernicite sa constate contraventiile prevazute la art. 48 sunt asimilate, in exercitarea atributiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.

(2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevazute la alin. (1) se trimit, in termen de maximum 5 zile, unitatii de care apartine agentul constatator.

Art. 51. - (1) Cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, in sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.

(2) In cazul in care daunele produse fondului cinegetic determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se incaseaza de gestionarii fondurilor de vanatoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.

(3) Despagubirile incasate de gestionarii fondurilor de vanatoare sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:

a) 75% se retin de gestionarii care le incaseaza pentru gospodarirea vanatului;

b) 25% se achita de gestionarii care le incaseaza agentilor constatatori.

(4) In cazul in care daunele produse faunei cinegetice nu determina reducerea cotei de recolta, despagubirile se incaseaza de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al directiilor generale ale finantelor publice.

(5) Despagubirile incasate de administrator sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:

a) 75% se vireaza la bugetul de stat;

b) 25% se achita agentilor constatatori.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 52. - Animalele salbatice din intravilanul localitatilor, din ariile protejate de tip faunistic, din gradinile zoologice, din centre de reabilitare, din sanctuare, cele detinute sau folosite legal in scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vanat autorizate si din complexurile de vanatoare nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.

Art. 53. - (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare se face in conditiile prezentei legi, de catre administrator, in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) In situatia in care, in urma reactualizarii prevazute la alin. (1), fondurile de vanatoare existente la intrarea in vigoare a prezentei legi isi modifica limitele, fondul de vanatoare se considera nemodificat daca, dupa reactualizare, in suprafata acestuia se regasesc mai mult de 50% din suprafata fondului de vanatoare existent anterior reactualizarii.

Art. 54. - Studiile prevazute la art. 17 alin. (2) vor fi intocmite de actualii gestionari, in maximum un an de la publicarea prezentei legi.

Art. 55. - Bunurile patrimoniale ale vechilor detinatori, existente pe fondurile de vanatoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii detinatori, pe baza protocoalelor incheiate in acest scop, in conditiile stabilite intre parti.

Art. 56. - (1) In scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura elaboreaza si aproba, cu avizul consultativ al Consiliului National de Vanatoare, in conditiile prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.

(2) Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea, emise in baza Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare pana la revizuirea acestora in concordanta cu reglementarile internationale la care statul roman este parte, dar nu mai tarziu de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 57. - (1) Valorile de despagubire sunt stabilite in euro si se achita in lei, la cursul oficial de la data achitarii.

(2) Pentru fapta prevazuta la art. 45, valoarea despagubirilor se stabileste pe cale civila.

(3) Valorile de despagubire prevazute in anexele nr. 1 si 2 sunt aplicabile in cazurile in care prin faptele savarsite a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare in afara cotei de recolta sau a fost diminuata populatia faunei de interes cinegetic existenta in terenurile prevazute ca exceptii la art. 1 lit. j).

(4) In cazurile in care prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare, prejudiciul produs diminueaza cota de recolta stabilita pentru specia/speciile respectiva/respective pentru fondul de vanatoare.

(5) Daca prin fapte de braconaj a fost diminuata, cantitativ sau calitativ, populatia faunei de interes cinegetic dupa realizarea integrala a cotei de recolta pentru fondul de vanatoare unde a fost savarsita fapta, prejudiciul este produs statului roman si pentru calculul despagubirilor se aplica cuantumul prevazut in anexele nr. 1 si 2.

Art. 58. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta lege.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile pana la data incetarii raporturilor contractuale.

___________

*)Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.


ANEXA  Nr. 1


FAUNA SALBATICA de interes vanatoresc la care vanarea este permisa, perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite


+------------------------------------------+------------------------------+-------------------+
| | | Valoare a de |
| | | despagubire
(in |
| Denumirea speciei | Perioada de vanare | Euro
) in perioada |
| | +--------+----------+
| | | Admisa |Interzisa |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
A. MAMIFERE
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
1. Bizamul (Ondatra zibethica) | 1 septembrie - 15 aprilie | 80 | 160 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
2. Capra neagra (Rupicapra rupicapra) | | | |
|- exemplar de trofeu |
15 octombrie - 15 decembrie | 8.000 | 16.000 |
|- exemplar de selectie |
1 septembrie - 15 decembrie | 8.000 | 16.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
3. Capriorul (Capreolus capreolus) | | | |
|- mascul |
15 mai - 15 octombrie | 2.500 | 5.000 |
|- femela |
1 septembrie - 15 februarie | 2.000 | 4.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
4. Cerbul comun (Cervus elaphus) | | | |
|- mascul de trofeu |
10 septembrie - 15 noiembrie | 6.000 | 12.000 |
|- mascul de selectie |
1 septembrie - 15 decembrie | 6.000 | 12.000 |
|- femela si vitel |
1 septembrie - 15 februarie | 4.000 | 8.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
5. Cerbul lopatar (Dama dama) | | | |
|- mascul de trofeu |
10 octombrie - 1 decembrie | 3.000 | 6.000 |
|- mascul de selectie |
1 septembrie - 15 decembrie | 3.000 | 6.000 |
|- femela si vitel |
1 septembrie - 15 februarie | 2.000 | 4.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
6. Cainele enot (Nyctereutes prociynoides)| 15 septembrie - 31 martie | 60 | 120 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
7. Dihorul comun (Putorius sp.) | 15 septembrie - 31 martie | 30 | 60 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
8. Hermelina (Mustela erminea) | 15 septembrie - 31 martie | 30 | 60 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
9. Iepurele de camp (Lepus europaeus) | 1 noiembrie - 31 ianuarie | 150 | 300 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
10. Iepurele de vizuina (Oryctolagus | 1 noiembrie - 31 ianuarie | 100 | 400 |
|cuniculus
) | | | |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
11. Jderul (Martes sp.) | 15 septembrie - 31 martie | 200 | 400 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
12. Marmota (Marmota marmota) | 15 septembrie - 31 octombrie | 300 | 600 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
13. Mistretul (Sus scrofa) | 1 august - 15 februarie | 1.000 | 2.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
14. Muflonul (Ovis aries musimon) | 15 septembrie - 15 decembrie | 4.000 | 8.000 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
15. Nevastuica (Mustela nivalis) | 15 septembrie - 31 martie | 100 | 200 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
16. Sacalul (Canis aureus) | 1 iulie - 31 martie | 80 | 160 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
17. Viezurele (Meles meles) | 1 august - 31 martie | 100 | 200 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
18. Vulpea (Vulpes vulpes) | Tot anul | 50 | - |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
B. PASARI
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
1. Becatina comuna (Gallinago gallinago) | 15 septembrie - 28 februarie | 55 | 135 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
2. Cioara griva (Corvus corone cornix) | Tot anul | 10 | - |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
3. Cioara de semanatura (Cornus | 15 august - 15 martie | 10 | 70 |
|frugilegus
) | | | |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
4. Cocosar (Turdus pilaris) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
5. Cocosul de munte (Tetrao urogallus) | 15 aprilie - 14 mai | 1.350 | 2.700 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
6. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) | 1 septembrie - 28 februarie | 80 | 270 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
7. Cotofana (Pica pica) | Tot anul | 10 | - |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
8. Fazanul (Phasianus colchicus) | 1 octombrie - 15 martie | 35 | 70 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
9. Ferestrasul mare (Mergus merganser) | 1 septembrie - 28 februarie | 135 | 400 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
10. Ferestrasul motat (Mergus serrator) | 1 septembrie - 28 februarie | 135 | 400 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
11. Gaita (Garrulus glandarius) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 135 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
12. Gainusa de balta (Gallinula chloropus)| 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 50 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
13. Gasca de vara (Anser anser | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 275 |
|rubrirostris
) | | | |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
14. Garlita mare (Anser albifrons) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 275 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
15. Graurul (Sturnus vulgaris) | 1 septembrie - 28 februarie | 15 | 55 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
16. Gugustiucul (Streptopelia decaocto) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 80 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
17. Lisita (Fulica atra) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
18. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 80 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
19. Porumbelul de scorbura (Columba oenas)| 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 140 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
20. Potarnichea (Perdix perdix) | 15 septembrie - 31 decembrie | 55 | 220 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
21. Prepelita (Coturnix coturnix) | 15 august - 31 decembrie | 27 | 80 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
22. Rata mare (Anas platyrhynchos) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
23. Rata mica (Anas crecca) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
24. Rata fluieratoare (Anas penelope) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
25. Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
26. Rata motata (Aythya fuligula) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
27. Rata sunatoare (Bucephala clangula) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
28. Rata lingurar (Anas clypeata) | 1 septembrie - 28 februarie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
29. Rata sulitar (Anas acuta) | 1 septembrie - 28 februarie | 65 | 130 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
30. Rata caraitoare (Anas querquedula) | 1 septembrie - 28 februarie | 65 | 130 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
31. Rata cu cap negru (Aythya marila) | 1 septembrie - 28 februarie | 65 | 130 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
32. Sitarul de padure (Scolopax rusticola)| 15 septembrie - 15 aprilie | 55 | 110 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
33. Sitarul de mal (Limosa limosa) | 1 septembrie - 28 februarie | 25 | 30 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
34. Stancuta (Corvus monedula) | 15 iulie - 15 martie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
35. Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
36. Sturzul cantator (Turdus philomelos) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
37. Sturzul viilor (Turdus iliacus) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+
|
38. Turturica (Streptopelia turtur) | 1 septembrie - 28 februarie | 27 | 75 |
+------------------------------------------+------------------------------+--------+----------+ANEXA  Nr. 2


FAUNA SALBATICA de interes vanatoresc la care vanarea este interzisa, precum si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite


+----+------------------------------------------------------------+------------+
|Nr. | |Valoarea de |
|crt.| Denumirea |despagubire |
| | |
(in Euro) |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
| A. MAMIFERE |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
1.|Castorul (Castor fiber) | 6000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
2.|Elanul (Alces alces) | 20000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
3.|Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) | 100 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
4.|Lupul (Canis lupus) | 1000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
5.|Nurca (Lutreola lutreola) | 200 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
6.|Pisica salbatica (Felix silvestris) | 200 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
7.|Rasul (Lynx lynx) | 2000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
8.|Ursul (Ursus arctos) | 40000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
9.|Vidra (Lutra lutra) | 2000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
10.|Zimbrul (Bison bonasus) | 30000 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
| B. PASARI |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
1.|Acvila de camp (Aquila heliaca) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
2.|Acvila de munte (Aquila chrysa'tos) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
3.|Acvila de stepa (Aquila rapax orientalis) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
4.|Acvila mica (Hieraatus pennatus) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
5.|Acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
6.|Acvila tipatoare mare (Aquila clanga) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
7.|Acvila porumbaca (Hieraa'tus fasciatus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
8.|Alunarul (Nucifraga caryocatactes) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
9.|Auselul (Regulus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
10.|Barza alba (Ciconia ciconia) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
11.|Barza neagra (Ciconia nigra) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
12.|Bataus (Philomachus pugnax) | 220 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
13.|Becatina mica (Lymnocryptes minimus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
14.|Becatina mare (Gallinago media) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
15.|Boicus (Remiz pendulinus) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
16.|Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
17.|Brumarita (Prunnela sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
18.|Bufnita (Bubo bubo) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
19.|Buhaiul de balta (Botaurus stellaris) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
20.|Capantortura (Jynx torquilla) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
21.|Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
22.|Califarul alb (Tadorna tadorna) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
23.|Califarul rosu (Tadorna ferruginea) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
24.|Canaras (Serinus serinus) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
25.|Canepar (Carduelis cannabina) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
26.|Chira (Sterna sp.) | 160 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
27.|Chirighita (Chlidonias sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
28.|Ciocantors (Recurvirostra avosetta) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
29.|Cinghita de iarna (Montifringilla nivalis) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
30.|Cinteza (Fringilla sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
31.|Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
32.|Ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
33.|Ciocarlanul (Galerida cristata) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
34.|Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
35.|Ciocarlia de camp (Alauda sp.; Calandrella sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
36.|Ciocarlia urecheata (Eremophila alpestris) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
37.|Ciovlica (Glareola sp.) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
38.|Ciuful (Asio sp.) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
39.|Ciuvica (Glaucidium passerinium) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
40.|Ciusul (Otus scops) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
41.|Cocorul mare (Grus grus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
42.|Cocorul mic (Anthropoides virgo) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
43.|Cocosul de mesteacan (Lyrurus tetrix) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
44.|Codalbul (Haliaeetus albicilla) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
45.|Codobatura (Motacilla sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
46.|Codrosul (Phoenicurus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
47.|Cojoaica (Certhia sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
48.|Corbul (Corvus corax) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
49.|Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficollis) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
50.|Corcodelul mare (Podiceps cristatus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
51.|Corcodelul cu gat negru (Podiceps nigricolis) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
52.|Corcodelul cu gat rosu (Podiceps griseigena) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
53.|Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
54.|Crestetul (Porzano sp.) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
55.|Carsteiul de balta (Rallus aquaticus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
56.|Carsteiul de camp (Crex crex) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
57.|Cucul (Cuculus canorus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
58.|Cucuveaua (Athene noctua) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
59.|Cufundarul (Gavia artica) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
60.|Cufundarul mic (Gavia stellata) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
61.|Cufundarul mare (Gavia immer) | 150 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
62.|Culicul mare (Numenius arquata) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
63.|Culicul mic (Numenius phaeopus) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
64.|Culicul cu cioc subtire (Nemenius tenuirostris) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
65.|Drepnea (Apus sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
66.|Dropia (Otis tarda) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
67.|Dumbraveanca (Coracias garrulus) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
68.|Egreta mare (Egretta alba) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
69.|Egreta mica (Egretta garzetta) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
70.|Eiderul (Somateria mollissima) | 405 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
71.|Ferestrasul mic (Mergus albellus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
72.|Fasa (Anthus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
73.|Flamingul (Phoenicopterus ruber) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
74.|Florinte (Carduelis chloris) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
75.|Fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
76.|Fluierarul sur (Xenus cinereus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
77.|Fluierarul (Tringa sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
78.|Fluturas de stanca (Trichodroma muraria) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
79.|Forfecuta (Loxia sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
80.|Frunzarita (Hippolais sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
81.|Fugaciul (Calidris sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
82.|Furtunarul (Puffinus puffinus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
83.|Gaia neagra (Milvus migrans) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
84.|Gaia rosie (Milvus milvus) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
85.|Ghionoaia (Picus sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
86.|Garlita mica (Anser erythropus) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
87.|Gasca de semanatura (Anser fabalis fabalis) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
88.|Gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
89.|Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
90.|Gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
91.|Gasca neagra (Branta bernicla) | 410 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
92.|Grangurul (Oriolus oriolus) | 110 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
93.|Greluselul (Locustella sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
94.|Gusa vanata (Luscinia sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
95.|Heretele (Circus sp.) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
96.|Hoitar (Neophron percnopterus) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
97.|Huhurezul (Strix sp.) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
98.|Ierunca (Bonasa bonasia) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
99.|Inarita (Carduelis sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
100.|Lacarul (Acrocephalus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
101.|Lacustarul (Sturnus roseus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
102.|Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
103.|Lebada de vara (Cygnus olor) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
104.|Lebada de iarna (Cygnus cygnus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
105.|Lebada mica (Cygnus columbianus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
106.|Lopatarul (Platalea leucorodia) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
107.|Lupul de mare (Stercorarius sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
108.|Macaleandru (Erithacus rubecula) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
109.|Maracinarul (Saxicola sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
110.|Matasarul (Bombycilla garrulus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
111.|Mierla gulerata (Turdus torquatus alpestris) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
112.|Mierla neagra (Turdus merula) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
113.|Mierla de piatra (Monticola saxatilis) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
114.|Minunita (Aegolius funereus) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
115.|Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
116.|Mugurar rosu (Carpodacus erythrinus) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
117.|Muscarul (Ficedula sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
118.|Nagat (Chettusia sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
119.|Nagatul (Vanellus vanellus) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
120.|Notatita (Phalaropus sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
121.|Ochiul boului (Troglodytes troglodytes) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
122.|Pasarea ogorului (Burhinus oedicnemus) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
123.|Pasarea omatului (Plectrophenax nivalis) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
124.|Pascarelul negru (Cinclus sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
125.|Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
126.|Pelicanul cret (Pelecanus crispus) | 1660 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
127.|Pescarus cu trei degete (Rissa tridactyla) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
128.|Pescarusul albastru (Alcedo athis) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
129.|Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
130.|Pescarusul (Larus sp.) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
131.|Piciorong (Himantopus himantopus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
132.|Pietrarul (Oenanthe sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
133.|Pietrusul (Arenaria interpres) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
134.|Pitulicea (Phylloscopus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
135.|Pitigoiul (Parus sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
136.|Ploierul (Pluvialis sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
137.|Presura (Enberiza sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
138.|Prigoria (Merops apiaster) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
139.|Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) | 80 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
140.|Prundas de namol (Limicola falcinellus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
141.|Prundarasul (Chradrius sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
142.|Pupaza (Upupa epops) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
143.|Rata cu cap alb (Oxyura leucocephala) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
144.|Rata cu ciuf (Netta rufina) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
145.|Rata de gheturi (Clangula hyemalis) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
146.|Rata catifelata (Melanitta fusca) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
147.|Rata neagra (Melanitta nigra) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
148.|Rata rosie (Aythya nyroca) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
149.|Scatiu (Carduelis spinus) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
150.|Scoicarul (Haematopus ostralegus) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
151.|Sfranciocul (Lanius sp.) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
152.|Silvia (Sylvia sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
153.|Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
154.|Sparcaciul (Tetro tetrax) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
155.|Sticletele (Carduelis sp.) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
156.|Starcul de cireada (Bubuleus ibis) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
157.|Starcul galben (Ardeola ralloides) | 70 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
158.|Starcul de noapte (Nycticorax nycticorax) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
159.|Starcul pitic (Ixobrychus minutus) | 55 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
160.|Starcul rosu (Ardea purpurea) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
161.|Starcul cenusiu (Ardea cinerea) | 135 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
162.|Striga (Tylo alba guttata) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
163.|Stufarica (Cettia cetti) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
164.|Serparul (Circaetus circaetus gallicus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
165.|Soimul calator (Falco peregrinus) | 1660 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
166.|Soimul de iarna (Falco columbarius) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
167.|Soimul dunarean (Falco cherrug) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
168.|Soimul randunelelor (Falco subbuteo) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
169.|Sorecarul mare (Buteo rufinus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
170.|Sorecarul incaltat (Buteo lagopus) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
171.|Sorecarul comun (Buteo buteo) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
172.|Ticleanul (Sitta europaea) | 27 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
173.|Tiganusul (Plegadis falcinellus) | 555 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
174.|Uliganul pescar (Pandion haliaetus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
175.|Uliul (Accipiter sp.) | 270 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
176.|Vanturel de seara (Falco vespertinus) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
177.|Vanturel mic (Falco naumanni) | 1350 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
178.|Vanturel rosu (Falco tinnunculus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
179.|Viesparul (Pernis apivorus) | 540 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
180.|Vulturul negru (Aegypius monachus) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
181.|Vulturul sur (Gyps fulvus) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+
|
182.|Zaganul (Gypaetus barbatus) | 2700 |
+----+------------------------------------------------------------+------------+